Výhody nákupu na Luxusnimatrace.eu

1+1 matrace zdarma

Akce matrace

Doprava zdarma


Dr. Sleep Vám pomůže s výběrem správné matrace do postele!

Nákup na splátky


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky obsahuji:


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží a služeb prostřednictvím internetového obchodu Luxusnimatrace.eu. Obchodní podmínky určují obchodní vztahy mezi prodávajícím (dodavatelem) společností Miluše Polovková, Milotice nad Opavou 52, 792 01 a zákazníkem (spotřebitelem) na straně druhé, jejichž předmětem je dodávka zboží či služeb na internetových stránkách www.luxusnimatrace.eu.

Provozovatel obchodu:

Miluše Polovková

IČ: 86964313

DIČ: CZ960164894

Milotice nad Opavou 52, 792 01, Bruntál

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně   spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) je právnická či fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo   službami.

Kupující (který není spotřebitel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Nakupuje výrobky nebo služby za účelem dalšího podnikání s těmito výrobky a službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

Kupní smlouva

Spotřebitel (kupující) - návrhem k uzavření kupní smlouvy je  zboží nebo služby nabízené dodavatelem na stránkách e-shopu www.luxusnimatrace.eu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem (kupujícím) a přijetím objednávky   dodavatelem, který tuto objednávku neprodleně informativním emailem potvrdí kupujícímu na jeho zadaný e-mail. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupující (který není spotřebitel) - návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto   jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující - spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Prodávající (dodavatel) si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto   případech:

 • zboží se již nevyrábí
 • zboží se již nedodává
 • zboží nemůže být doručeno v termínu

V případě, že kupující - spotřebitel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na   jeho účet nebo adresu a to do 10 pracovních dnů, čímž k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 • Není-li uvedeno jinak, ceny zboží a služeb jsou platné v daný den a čas provedení objednávky.
 • Není-li u zboží v akci uvedena délka platnosti, platí zboží v akci do odvolání nebo vyrodání skladových zásob.
 • Cena hovoru na infolinku e-shopu www.luxusnimatrace.eu je účtována dle platného ceníku zákazníkova telefonního operátora. Internetový obchod www.luxusnimatrace.eu si neúčtuje žádné poplatky.

 

Záloha na zboží

V případě zboží v hodnotě nad 20.000,- Kč, které je na objednávku, může být vyžadována záloha ve výší 20% z ceny. Záloha bude při zaplacení spotřebitelem odečtena od celkové ceny objednávky. V případě zrušení objednávky kupujícím je záloha nevratná.

Dodací lhůta

Dodací lhůta se pohybuje dle charakteru a množství zboží. Zboží, které je skladem se ve většině případů odesílá do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Zboží, které není skladem a nebo je dle zákazníka na objednávku, se dodací lhůta pohybuje do 2 max. 4 týdnů od potvrzení objednávky.

 

Vlastnické právo

Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny, případně zaplacením první splátky ve splátkovém režimu. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci. Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení, dle platného zákona.

 

Záruční doba

Na výrobky je poskytnuta záruční doba 24 měsíců dle obchodního zákoníku, pokud není uvedena doba delší. Záručním listem ve smyslu těchto reklamačních podmínek je zřetelně vyplněný prodejní doklad (datum prodeje, typ zboží, razítko a podpis prodejce). Bez prodejního dokladu nemusí být reklamace přijata. Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, zákazník má právo zboží reklamovat.

 

Storno a odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

Storno objednávky:

 • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením, nejpozději však do 24 hodin od objednání. Závazným potvrzením je obvykle míněno telefonické ověření objednávky prodávajícím (v případě objednávek nižší hodnoty je objednávka považována za potvrzenou odesláním potvrzovacího emailu s kopií objednávky).
 • Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen, uhradit prodávajícímu prokazatelnou škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava, balné atd.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem:

 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě, telefonicky, emailem), má spotřebitel právo v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodů.
 • Odstoupení od smlouvy je potřeba doručit nejpozději poslední den 14 denní lhůty od převzetí zboží.
 • Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká v případě, že nejste spotřebitel, ale zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti.
 • Při odstoupení od smlouvy bez udání důvodů, spotřebitel (nakupující) nemá nárok na proplacení dopravy zboží směrem k dodavateli (prodávajícímu).
 • Při splnění všech uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy, které jsou součástí obchodních podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží a poštovné (to jest částka za dopravu výrobku k spotřebiteli) zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání   kompletního zboží či jiným okolnostem odporujícím uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného dodání zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv dle § 1837 a to zejména :

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je sjednána v českém jazyce. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující - spotřebitel přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

 

© 2011-2015 - Luxusnimatrace.eu - Studio zdravého spánku Bruntál. :: SEO-friendly.cz - Optimalizace e-shopu :: Ubytování Karlov
OTJhZj